ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружението на обредните домове в Република България обхваща обредни домове, които са общински структури. Същите са създадени преди повече от 30 години да управляват и стопанисват общинската собственост в областта на обредната дейност, както и да предлагат свързаните с това услуги за населението.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целта е да подпомага развитието, подобряването и усъвършенстването на празнично и траурно-обредната дейност чрез:

Разработване и осъществяване на програми за организационно методическо и научно подпомагане на дейността на обредните домове.

Сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина за взаимен обмен на информация.

Възлагане, финансиране и осъществяване на изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността й.

Организиране на симпозиуми, семинари конференции и други национални и международни форуми.

Разработване и предлагане на компетентните органи в Република България проекти за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на празнично и траурно-обредната дейност.